پەرەپێدانی پرۆگرامەکان

چالاكییهكانی بهرێوبهرایهتی پهرهپێدانی پرۆگرام له ناو زانكۆی سهلاحهدین ئهنجام دراون بهمهبهستی بڵاو كردنهوهی كلتوری پرۆسهی پهرهپێدانی پرۆگرام وبۆ زانینی هێنانهدی ئامانجهكانی ئهم پرۆسهیه و ههروهها بۆ ههڵسهنگاندنی گۆرانكارییهكانی پرۆسهكه. چالاكییهكان به چهند شێوازێك ئهنجام دراون:

1-سازدانی ۆركشۆبی

-وركشۆپی راهێنان
-وركشۆپی نۆی كردنهوهی پرۆگرامی خۆیندنی ههر چوار سال له ههموو كۆلێژهكانی زانكۆمان
- وركشۆپ بۆ زانكۆكانی تری كوردستان

2-چالاكی جۆراوجۆر

-چالاكی پێشبركیی زانستی
-سهردانی بهشه زانستییهكان وئهنجومهنی كۆلێژهكان
- بهشداریكردن له خولی راهێنان
-چالاكی تر

3- بهشداریكردن له كۆنفراس

4-سازدانی سیمینار